ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Επιλέξτε τη μέθοδο εκτίμησης της επιλογής σας

Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

H Συγκριτική μέθοδος εκτίμησης ακινήτων αποτελεί την πιο διαδομένη και απλή μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για την εκτίμηση κυρίως των αξιών των κατοικιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +

Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης

Η Μέθοδος του Αποσβεσμένου Κόστος Αντικατάστασης (DRC) χρησιμοποιείται συνήθως για να υπολογιστεί το κόστος αντικατάστασης ακινήτων ειδικής κατηγορίας αλλά και ακίνητα τα οποία είτε πωλούνται πολύ σπάνια είτε δεν πωλούνται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +

Υπολειμματική Μέθοδος

Η υπολειμματική μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου μέσω της δυναμικής που διαθέτει ύστερα από κάποιο σενάριο αξιοποίησης αυτού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +

Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών

Η μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) επιχειρεί να υπολογίσει σήμερα την αξία μιας επιχείρησης ή ενός περιουσιακού στοιχείου, βάσει προβλέψεων για το πόσα χρήματα θα δημιουργήσει στο μέλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +

Μέθοδος Άμεσης Κεφαλαιοποίησης

Η μέθοδος άμεσης κεφαλαιοποίησης (Direct Capitalization) αποσκοπεί στο να προσδιορίσει την αγοραία αξία ενός ακίνητου με βάση τα εισοδήματα που είναι σε θέση αυτό να αποφέρει.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +