Εκτιμήσεις για Δικαστική Χρήση

Οι εκτιμήσεις για δικαστική χρήση αποσκοπούν στην ορθή εκτίμηση ενός ακινήτου με στόχο την αντιμετώπιση των αμφισβητήσεων κατά την διάρκεια ενός δικαστικού αγώνα, ενώ πολλές φορές αποτελούν και αντικείμενο διαιτησίας για αποζημιώσεις που οφείλει το Δημόσιο ή άλλος συνιδιοκτήτης ή ακόμα και ένας πιστωτής.

Σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων, η εκτίμηση αγοραίας αξίας, προβλέπεται πριν και μετά τις απαλλοτριώσεις για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το Δημόσιο. Σε περιπτώσεις περί ρύθμισης οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι απαραίτητη η εκτίμηση του ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή, προκειμένου να επιτευχθεί έγκυρο και δίκαιο αποτέλεσμα. Η εκτίμηση του αγοραίου μισθώματος είναι σημαντική στην περίπτωση που είτε ο μισθωτής είτε ο εκμισθωτής προσφύγουν στο δικαστήριο για την επίλυση των μισθωτικών τους διαφορών, προκειμένου να επιτευχθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος, καθώς η αρχική μίσθωση είχε συναφθεί με διαφορετικούς όρους, από αυτούς που ισχύουν σήμερα. Οι εκτιμήσεις για δικαστική χρήση πραγματοποιούνται για πληθώρα περιπτώσεων, όπου προσδιορίζεται το ύψος της αξίας ακινήτων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις αντίστοιχες δικαστικές διενέξεις.

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων στις εκτιμήσεις για δικαστική χρήση, είναι ο προσδιορισμός με ακρίβεια των κρίσιμων παραμέτρων για το εκτιμώμενο ακίνητο και της περιοχής μελέτης, και ο προσδιορισμός της ορθής αγοραίας αξίας του υπό μελέτη ακινήτου, για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως αμφισβητήσεων που απαιτούν οι δικαστικοί αγώνες.

Οι εκτιμήσεις για δικαστική χρήση αποτελούν μια υπηρεσία που σχετίζεται και πραγματοποιείται για περιπτώσεις όπως αντιδικίες, δικαστικές διενέξεις, διανομές, απαλλοτριώσεις, ρυμοτομήσεις, αποζημιώσεις, ανταλλαγές, αμφισβητήσεις, διαιτησίες, ρύθμιση οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.α.

Αυτοματοποιημένες Φόρμες Σύνταξης Εκτιμήσεων

DRC method

Συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης στοιχείων και λάβετε στο email σας μια αναλυτική έκθεση εκτίμησης. Το εργαλείο που έχουμε αναπτύξει σας καθοδηγεί για τη σωστή συμπλήρωση και εκτελεί αυτόματα όλους τους υπολογισμούς βάσει των δεδομένων που εισάγετε ώστε να υπολογιστεί η αξία του εκτιμώμενου ακινήτου.

Εκτίμηση Διαμερίσματος

Εκτίμηση Γης

Εκτίμηση Γραφείων

Εκτίμηση Καταστημάτων

Κόστους Αντικατάστασης