Εκτιμήσεις για επενδύσεις

Ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες, οι επενδυτές αναζητούν διαρκώς κερδοφορία και διασπορά επενδύσεων συνδυάζοντας ισχυρές και ενεργές καθώς και ανακάμπτουσες αγορές, όσον αφορά την τοποθεσία και το είδος της ιδιοκτησίας. Οι εκτιμήσεις για επενδύσεις, σχετίζονται με τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου η οποία θα αποκτηθεί από τους συγκεκριμένους επενδυτές.

Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία είναι παρόμοιες με τις επενδύσεις στις κεφαλαιακές αγορές: προκειμένου να κάνουν πετυχημένες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν την αξία των ακινήτων που αγοράζουν κάνοντας υποθέσεις για το μελλοντικό ενδεχόμενο κέρδος των επενδύσεων, είτε μέσω αποτίμησης των ακινήτων, είτε μέσω εισοδημάτων από ενοίκια ή με τον συνδυασμό τους. Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις των επενδυτών για την κερδοφορία των παγίων και την ικανότητα κεφαλαιακού κέρδους, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη περίοδο διακράτησης και των ειδικών απαιτήσεων για την απόδοση της επένδυσης, θα είναι το κλειδί για τον προσδιορισμό της επενδυτικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου.

Οι εκτιμήσεις για επενδύσεις εφαρμόζονται σε διάφορες κατηγορίες επενδυτικών ακινήτων όπως:

• ακίνητα που κατέχονται ως επένδυση, όπου συνήθως περιλαμβάνουν ακίνητα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και τα οποία κατέχονται με στόχο τη μίσθωσή τους, παράγοντας εισόδημα από μισθώματα για τα οποία γίνεται διαπραγμάτευση με τρίτους σε συνήθη συναλλακτική κίνηση.

• ακίνητα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνουν ακίνητα που έχουν αποκτηθεί κενά με στόχο τη γρήγορη μίσθωσή τους σε τρίτους σε συνήθη συναλλακτική κίνηση, ανεξαρτήτως αν χρειάζονται εργασίες επισκευής ή βελτίωσης. Εκτός από τα ακίνητα όπου ήδη πραγματοποιούνται εργασίες, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει και κάθε ακίνητο όπου επίκειται η έναρξη εργασιών, για το οποίο έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και εγκρίσεις και έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής.

• ακίνητα που κατέχονται για μελλοντική ανάπτυξη, περιλαμβάνουν όσα αποκτούνται με την πρόθεση μελλοντικής τους εκ νέου ανάπτυξης (με ή χωρίς άλλα ακίνητα που δεν έχουν ακόμα αγοραστεί) και τα οποία δεν ανήκουν σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες.

• επενδυτικά ακίνητα για χρήση από τον ιδιοκτήτη, όπου μπορεί να ζητηθεί στους εκτιμητές να συμβουλέψουν τους αγοραστές ως προς το τίμημα το οποίο πρέπει να καταβάλουν για να αποκτήσουν ακίνητα που στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αγορά ακινήτων αναψυχής όπως ξενοδοχεία, πάρκα αναψυχής, κ.λπ.

Αυτοματοποιημένες Φόρμες Σύνταξης Εκτιμήσεων

DRC method

Συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης στοιχείων και λάβετε στο email σας μια αναλυτική έκθεση εκτίμησης. Το εργαλείο που έχουμε αναπτύξει σας καθοδηγεί για τη σωστή συμπλήρωση και εκτελεί αυτόματα όλους τους υπολογισμούς βάσει των δεδομένων που εισάγετε ώστε να υπολογιστεί η αξία του εκτιμώμενου ακινήτου.

Εκτίμηση Διαμερίσματος

Εκτίμηση Γης

Εκτίμηση Γραφείων

Εκτίμηση Καταστημάτων

Κόστους Αντικατάστασης