Εκτιμήσεις για Ασφαλιστική Αξία

Οι εκτιμήσεις για ασφαλιστική αξία πραγματοποιούνται με σκοπό την αποτίμηση της ασφαλιστέας αξίας και του κόστους ζημιών ή απωλειών ακινήτων. Η εφαρμογή δεν λαμβάνει υπόψη λεπτομερείς νομικούς ή ειδικούς εθνικούς κανονισμούς ή ειδικούς περιορισμούς που τίθενται από την ασφαλιστική εταιρία.

Ο ρόλος του εκτιμητή σε εκτιμήσεις για ασφαλιστική αξία, είναι να αποτιμήσει το κόστος της επισκευής ζημιών ή κατεστραμμένων κτηρίων ή ακινήτων προκειμένου να καθοριστεί το ποσό με το οποίο ο ασφαλισμένος θα πρέπει να αποζημιωθεί σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής. Εκτός και αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ρητά αφαιρεί την μέγιστη ευθύνη του ασφαλιστή, ο περιορισμός της αποζημίωσης θα είναι το ασφαλιζόμενο ποσό, αν και αυτό μπορεί να μην αντιστοιχεί στην πλήρη αποζημίωση. Σε περίπτωση ολικής ζημίας, οι ασφαλιστές θα καταβάλουν μόνο, ως μέγιστο ποσό, το ασφαλισμένο ποσό. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό το ποσό αυτό να εξετάζεται με προσοχή και τακτικά. Παρόλα αυτά, δεν αποτελεί έργο του εκτιμητή ο προσδιορισμός των περιορισμών του συμβολαίου. Σε περίπτωση μερικής ζημίας (όπου καταστρέφεται μόνο μέρος του κτηρίου), οι ασφαλιστές συμβατικά θα καταβάλουν, ως μέγιστο ποσό, το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλισμένο ποσό ως ποσοστό της κατάλληλης ασφαλισμένης αξίας, όπως ισχύει στην πολιτική ασφάλισης. Ο εκτιμητής θα αποτιμήσει το κόστος ανακατασκευής και συνεπώς θα συνεισφέρει στον καθορισμό της αναλογίας της ασφαλιστέας αξίας.

Στις εκτιμήσεις για ασφαλιστική αξία, ο εκτιμητής πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να διενεργήσει όλες τις αυτοψίες που θεωρεί απαραίτητες, προφανώς εντός ορίων και σε συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρία. Αυτό συνεπάγεται ότι ο εκτιμητής πρέπει να αποκτήσει/συγκεντρώσει συμπληρωματικές πληροφορίες, όπου απαιτείται, όταν η εξειδικευμένη γνώση του είναι περιορισμένη. Ως παραδείγματα αναφέρονται η εξειδίκευση σε στατικούς υπολογισμούς, ειδικές τεχνικές εγκαταστάσεις, γεωτεχνικές έρευνες, ιστορικά κτήρια, έργα τέχνης, ειδικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.

Η εκτιμήσεις για ασφαλιστική αξία εφαρμόζονται συνήθως για την αποτίμηση από έναν εκτιμητή της ασφαλιστέας αξίας κτηρίων για να αξιολογηθεί η ευθύνη ενός ασφαλιστή κτηρίων σε περίπτωση που αυτά υποστούν ζημίες ή καταστραφούν. Δεν εξετάζει άλλα είδη ασφάλισης που μπορεί να χρειάζονται έναντι άλλων κινδύνων που προκύπτουν από αυτή τη ζημία ή καταστροφή ή τη συνεπαγόμενη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή άλλες ασφαλιστικές καλύψεις που συνήθως χρειάζονται όσοι διαχειρίζονται ακίνητα.

Ανάλογα με την κάλυψη της ασφάλειας, ο εκτιμητής θα πρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτιμήσει το υφιστάμενο κόστος, που καλύπτεται από άλλες ασφάλειες, που πιθανόν να απαιτείται, για παράδειγμα οι κίνδυνοι που θα προκύψουν από την ζημία ή την καταστροφή ή τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή άλλες ασφάλειες που συνήθως χειρίζονται οι διαχειριστές ακινήτων.

Αυτοματοποιημένες Φόρμες Σύνταξης Εκτιμήσεων

DRC method

Συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης στοιχείων και λάβετε στο email σας μια αναλυτική έκθεση εκτίμησης. Το εργαλείο που έχουμε αναπτύξει σας καθοδηγεί για τη σωστή συμπλήρωση και εκτελεί αυτόματα όλους τους υπολογισμούς βάσει των δεδομένων που εισάγετε ώστε να υπολογιστεί η αξία του εκτιμώμενου ακινήτου.

Εκτίμηση Διαμερίσματος

Εκτίμηση Γης

Εκτίμηση Γραφείων

Εκτίμηση Καταστημάτων

Κόστους Αντικατάστασης